آماده سازی منطقه پرورش آغازین برای جوجه های گوشتی

آماده سازی منطقه پرورش

آماده سازی منطقه پرورش آغازین برای جوجه های گوشتی

آماده سازی منطقه پرورش آغازین برای جوجه های گوشتی

دو سیستم معمول از کنترل دما برای جوجه های گوشتی در دوره ی پرورش آغازین وجود دارد:

  1. پرورش منطقه ای (هیترهای کانوپی یا تابشی). منبع گرمایی به صورت متمرکز است بنابراین جوجه ها می توانند به نواحی خنک تر رفته و در نتیجه برای خودشان یک دمای ترجیحی را انتخاب کنند.
  2. پرورش در کل سالن. منبع گرمایی بزرگ تر و بسیار گسترده تر است بنابراین جوجه ها کم تر قادر به حرکت جهت انتخاب دمای ترجیحی خودشان هستند. پرورش در کل سالن به وضعیتی گفته می شود که در آن کل مساحت سالن یا بخش مشخصی از سالن به وسیله ی یک منبع گرمایی مستقیم یا غیرمستقیم گرم می شود و هدف رسیدن به یک دما در سرتاسر سالن یا در هوای سالن است.

انواع دیگری از سیستم های پرورش آغازین و کنترل دما نیز وجود دارند. این انواع دیگر شامل سالن مرغداری با سیستم گرمایشی از کف، از هچ درآمدن جوجه ها در سالن مرغداری و سیستم های هچ-پرورش آغازین است. این سیستم ها باید مطابق با راهنمایی های کارخانه مدیریت شوند.

هیچ تفاوتی ندارد که از چه نوع سیستمی استفاده می شود؛ هدف تشویق جوجه ها به مصرف خوراک و فعالیت در کوتاه  ترین زمان ممکن است. رسیدن به دما و رطوبت نسبی مطلوب، حیاتی است. دماهای ایده آل در دوره ی پرورش آغازین در جدول ارائه شده است.

پرورش به صورت پن بندی

طراحی معمول برای پرورش به صورت پن بندی برای هر ۱۰۰۰ قطعه جوجه در روز اول در شکل نشان داده شده است. جوجه ها در فضایی به ابعاد برابر با ۵ متر طول و ۵ متر عرض یا ۱۶٫۴ *۱۶٫۴ فوت مربع قرار می گیرند که این فضا تراکم گله ای اولیه برابر با ۴۰ قطعه جوجه در هر متر مربع دارد. اگر تراکم گله افزایش یابد تعداد دان خوری ها و آبخوری ها و نیز ظرفیت گرمایشی مادرها نیز باید مطابق با آن افزایش یابد.

شکل شماره ۱
علائم کلیدی در شکل ۱

ناحیه به رنگ آبی روشن نشان دهنده پوشش ۸۰ درصدی کاغذ در این ناحیه است، دایره بزرگ به رنگ آبی تیره نشان دهنده دان خوری های بشقابی خودکار، خط چین_ممتد نشان دهنده لاین آب خوری نیپل و دایره کوچک به رنگ آبی تیره نشان دهنده آب خوری های کوچک است. 

نواحی دارای شیب دمایی
شکل شماره ۲
علائم کلیدی در شکل ۲

حرف A  نشان دهنده کنار مادر مصنوعی و حرف B نشان دهنده فاصله ۲ متری از کنار مادر مصنوعی است. 

 

پرورش در کل سالن

در پرورش در کل سالن هیچ شیب دمایی در داخل سالن ایجاد نمی شود اگرچه ممکن است مادهای کمکی در سالن وجود داشته باشند. در پرورش در کل سالن منبع گرمایی اصلی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم (استفاده از هوای گرم) باشد.

شکل شماره ۳
علائم کلیدی در شکل ۳

ناحیه مشخص شده با رنگ آبی روشن پوشش ۸۰ درصدی کاغذ را در منطقه پرورشی نشان می دهد، دایره های بزرگ به رنگ آبی تیره دان خوری های بشقابی خودکار، خط ممتد_نقطه چین خط نیپل و دایره های کوچک به رنگ آبی تیره آب خوری های کوچک  را نشان می دهد. 

جوجه ریزی

قبل از ارسال جوجه ها بررسی نهایی از قابلیت دسترسی آب و خوراک و چگونگی توزیع ان در سالن انجام شود. هنگام جوجه ریزی، جوجه ها  باید سریع، به آرامی و به طور یکنواخت بر روی کاغذ در منطقه پرورشی قرار بگیرند. اگر جوجه ها بعد از هچ، زمان بیشتری در کارتن ها بمانند میزان دهیدراسیون آنها بیشتر خواهد شد. این امر ممکن است منجر به تلفات اولیه، کاهش رشد به صورت کاهش وزن بدن در ۷ روزگی و وزن بدن نهایی شود. کارتن های خالی از جوجه باید بلافاصله از سالن خارج شوند.

بعد از جوجه ریزی، جوجه ها باید برای ۱ تا ۲ ساعت در جای خود بمانند تا با محیط جدید آشنایی پیدا کنند. سپس باید برای مشخص کردن دسترسی راحت و آسان همه ی جوجه ها به آب و خوراک و مناسب بودن شرایط محیطی، ارزیابی هایی در سالن انجام شود. در صورت ضرورت، تنظیمات مربوط به تجهیزات و دما انجام گردد.

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است