برنامه ریزی برای جوجه ریزی گله های مرغ گوشتی و سیستم انتقال آنها

برنامه ریزی برای جوجه ریزی

برنامه ریزی برای جوجه ریزی گله های مرغ گوشتی و سیستم انتقال آنها

برنامه ریزی برای جوجه ریزی گله های مرغ گوشتی و سیستم انتقال آنها

برنامه ریزی:

برنامه ریزی باید به نحوی باشد که تاریخ مورد نظر ارسال، زمان وتعداد جوجه، باید از قبل توسط تولید کننده جوجه مشخص شده باشد تا سالن نیز آماده ی تخلیه  سریع و به موقع آنها باشد.

جوجه ریزی گله های مرغ گوشتی باید طوری برنامه ریزی شود که اختلاف سنی و وضعیت ایمنی گله مادر دهنده، حتی المقدور کم باشد.این امر، تنوع در وزن زنده ی نهایی طیور گوشتی را حداقل خواهد کرد. وجود جوجه های مربوط به یک گله مادر در هر سالن، وضعیت مطلوبی است. اگر مجبور به استفاده از چند گله دهنده باشید، باید جوجه های مربوط به گله های مادر با سن مشابه (سن های نزدیک به هم) را با هم نگه داری کرد. از مخلوط کردن جوجه های حاصل از گله های مادر کم تر از ۳۰ هفته با جوجه های حاصل از گله های مادر بیش تر از ۴۰ هفته پرهیز کنید.

واکسیناسیون گله مادر، میزان محافظت آنتی بادی مادری را در نتایج حداکثر خواهد کرد و از مرغ گوشتی علیه بیماری های تهدید کننده عملکرد (نظیر عفونت بورس، ویروس کم خونی جوجه ها و رئوویروس ها) محافظت خواهد کرد. آگاهی از برنامه واکسیناسیون گله مادر دهنده،برآوردی از وضعیت سلامت آغازین گله مرغ گوشتی را ارائه می دهد.

جوجه کشی و سیستم انتقال باید تحت شرایط زیر باشد:

*برای همه جوجه ها واکسن های مناسب در دوز صحیح و به شکل مناسب استفاده شود.تنها از کارکنان آموزش دیده برای انجام این کار استفاده کرد و تجهیزات مناسب استفاده شود.

*جوجه ها باید در مکانی تاریک و در محیطی با شرایط کنترل شده نگه داری شوند تا به آنها اجازه ی نشستن قبل از انتقال را بدهیم.

*جوجه ها در محیط کنترل شده به داخل وسایل نقلیه مجهز جهت انتقال به سالن مرغداری بارگیری شوند (جدول ۱).

*جوجه ها به موقع به فارم برسند به طوری که بعد از هچ در کوتاه ترین زمان ممکن به خوراک و آب دسترسی یابند.

برنامه ریزی برای جوجه ریزی مرغ گوشتی

جدول۱٫ خلاصه ای از شرایط مطلوب -نگه داری جوجه و انتقال آن

دما

۲۲-۲۸ درجه سانتی گراد (۸۱٫۴-۷۱٫۶ درجه ی فارنهایت)

رطوبت

حداقل رطوبت نسبی ++۵۰%

نرخ تبادل هوا

۰٫۷۱ متر مکعب هوا در هر دقیقه (۲۵ فوت مکعب در هر دقیقه) به ازای هر۱۰۰۰ قطعه جوجه

 

شرایط مناطق نگه داری جوجه ها یا وسایل حمل باید مطابق با دمای واقعی جوجه تنظیم شوند. دمای مقعد جوجه باید ۳۹٫۴ تا ۴۰٫۵ درجه سانتی گراد باشد ( ۱۰۵-۱۰۳ درجه فارنهایت). دما و رطوبت نسبی بین جوجه ها می تواند با استفاده از جدول ۲ به عنوان راهنما بررسی شود.این شرایط در نواحی نگه داری و یا وسایل حمل جوجه ها باید دمایی بین ۳۵-۳۰ درجه ی ساتی گراد (۹۵-۸۶ درجه ی  فارنهایت) و رطوبت نسبی ۸۰-۷۰% در میان جوجه ها داشته باشد.

به جای این که تنها تنظیمات دمایی توصیه شده برای وسایل حمل را دنیال کنید، دمای مقعد جوجه ها (یا دما و رطوبت نسبی پیشنهادی بین جوجه ها) را اندازه گیری کنید؛ چون تنظیمات دمایی طبق پیشنهادات کارخانه می تواند متفاوت باشد.استفاده از داده نگار یا دیگر وسایل اندازه گیری دما و رطوبت نسبی که نشان دهنده دست یابی به شرایط پیشنهادی باشند غالبا معمول نیست، اما دمای بدن جوجه همچنان در دامنه ی پیشنهادی قرار ندارد. به هنگام بروز این امر، اقدامات تصحیحی باید اتخاذ شوند تا دمای بدنی جوجه ها به سطح مناسب برسد.

رطوبت باید طی دوره های طولانی حمل ونقل، در آب وهوای سرد کارکردن طولانی مدت هیترها یا به هنگام خشک بودن هوا تامین شود.

https://www.linkedin.com/company/zarinjavdaneh

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است