اهمیت استفاده از جیره پیش آغازین در پرورش جوجه های گوشتی

اهمیت استفاده از جیره پیش آغازین در پرورش جوجه های گوشتی

اهمیت استفاده از جیره پیش آغازین در پرورش جوجه های گوشتی

تخــم مرغ مواد مغذی مورد نیاز برای توســعه جنین را تأمین کرده و پس از هچ، جوجه از خوراک برای تأمین مواد مغذی اســتفاده می کند. در جوجه های گوشــتی، بین مصرف خــوراک و هضم مواد مغذی در هفته اول پس از هچ، همبســتگی منفــی وجــود دارد، یعنی افزایش مصرف خوراک سبب کاهش هضم موادمغذی می شود. دوره بعد از هچ برای توسعه طبیعی جوجه بســیار مهم است. بیشترین تغییرات این دوره، در سیســتم ایمنی، گوارش و تنظیم دمای بدن رخ می دهد.  اگر چه تکامل بدن جوجه ها در پایــان دوره جوجه کشــی صورت می گیرد، اما تغییــرات ظاهری و روابط بین اعضای مختلف بدن، تکامل و بلوغ اعضا که شامل افزایش تعداد سلولهای بافتی اســت، طی هفته اول پس از هچ اتفاق می افتد.

توسعه دستگاه گوارش در جوجه یکروزه

سیستم گوارش جوجه در هفته اول بدلیل عدم تکامل روده (طول، تعداد سلول ها، سطح جذب و پرزهای روده)، عملکرد کاملی در مقایسه با مرغ بالغ ندارد. توسعه سریع روده کوچک در مقایســه با وزن بدن در طول ســه روز اول بعد از هچ اتفاق می افتد و در طی۶ تا ۸ روزگی به حداکثر توسعه می رسد. به نظر می رسد تغذیه بعد از هچ، در ابتدا فقط بر توسعه دستگاه گوارش مؤثر باشد. این موارد، ارتباط بین خوراک دهی با توسعه سیستم گوارش در هفته اول پرورش جوجه ها را نشان می دهد. بعد از هچ، بیشترین مقدار انرژی و پروتئین برای رشد روده مصرف می شــود. این رشد مقدماتی بدون حضور خوراک هم رخ می دهد. اگر مواد مغذی لازم برای توســعه سیستم گوارش از طریق غذا تأمین نشوند، جوجه تازه هچ شــده برای رشــد روده از انرژی و پروتئین کیسه ی زرده استفاده می کند. همواره باید بین افزایش طول روده و افزایش تعداد سلول های روده تعادل برقرار باشد. این موضوع تعیین کننده نرخ جایگزینی سلولهای قدیمی با جدید در لایه مخاطی روده کوچک می باشد. لایه مخاطی روده نقش محافظت از بافت روده و نیز جذب و انتقال مواد مغذی را بر عهده دارد، که با گذشت زمان و مصرف خوراک توسعه می یابد. لایه مخاطی روده بیشترین نرخ جایگزینی سلولهای قدیمی با جدید را دارد. پایداری ساختمان و عملکرد اولیه لایه مخاطی روده کوچک، به این نرخ جایگزینی بستگی دارد. با توجه به عدم بلوغ دستگاه گوارش در جوجه های تازه هچ شده، وجود بعضی مواد مغذی برای حفظ شرایط پایدار در دستگاه گوارش ضروری هستند.

اهمیت تأمین گلوتامین مورد نیاز جوجه 

فقدان اجزای پروتئینی از جمله گلوتامین و گروهی از ترکیبات آلی مانند پلی آمین ها، مانع از تکثیر، مهاجرت و تغییر تخصصی ســلول های روده می گردد. گلوتامین فراوان‌ترین اسید آمینه آزادی است که در ماهیچه‌ها می باشد. چون این اسید آمینه به راحتی از سد مغزی- خونی نیز عبور می کند، به سوخت مغز معروف شده‌ است. گلوتامین پیش ماده ای ضروری برای ایجاد لایه ای مقاوم در برابر باکتری های دستگاه گوارش می باشد. چرا که با داشتن دو اتم نیتروژن، در جایگزینی سلولهای قدیمی با جدید و مسیرهای سوخت و ساز سلولی نقش مهمی ایفا می کند. برای نگه داری بافت مخاطی، تولید پروتئین های بافت پوششی و نگه داری سد ضد باکتریایی، حضور گلوتامین ضروری اســت. در مجموع گلوتامین برای توسعه کامل و سلامت روده با سیستم ایمنی بدن همکاری می کند. گلوتامین ماده اصلی برای تغذیه سلولهای جذب کننده در روده اســت. در مجموع، ویژگی های خاص دستگاه گوارش طی دوره پس از هچ موجب شــد محققــان تغذیه طیور برای هفته آغازیــن پرورش جوجه های گوشتی، استفاده از جیره پیش آغازین را توصیه کنند. ترکیبات مواد خوراکی در جیره پیش آغازین با توجه به وضعیت هضم و جذب در دســتگاه گوارش انتخاب می شوند و ترکیبات مختلفی در راستای بهبود عملکرد، مورد آزمایش قرار گرفته اســت که نتیجه تمام این بررسی ها منجر به تولید خوراک پیش آغازین زرین جاودانه گشته که نیاز جوجه به این اسید آمینه بسیار مهم را برآورده می کند.

 

http://zarinjavdaneh.ir/

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است