مکمل ها در تولید خوراک طیور و آسانی استفاده از آنها (کاهش گرد و غبار)

مکمل ها و آسانی استفاده

مکمل ها در تولید خوراک طیور و آسانی استفاده از آنها (کاهش گرد و غبار)

 

مکمل ها و آسانی استفاده از آنها :

مکمل ها:  آسانی استفاده از محصول به وسیله توانائیش در حرکت دادن از کیسه انتقال و اندازه گیری اثر در مکمل و گیاهان غذایی تعیین شده است. در عمل آسانی استفاده کارایی را در مکمل یا گیاهان غذایی بهبود می دهد به وسیله:
*کاهش گرد و غبار
*بهبود قدرت جریان در سیستم های ذخیره سازی و انتقال
*حذف کردن باقی مانده ها در سیستم های انتقال
گرد و غبار دار شدن :
تمایل بخش های ریز به جدا شدن از حجم اصلی پودر و سپس پراکنده شدن در اتمسفر در طی حرکت محصول می باشند.

اثرات گرد و غبار دار شدن :

– سلامتی نیروی کار و گیاهان ( خطر انفجار و احتراق )
– شرایط کاری و سلامتی کارگران (حساسیت ،اختلالات تنفسی )
– کنترل محصول (ضایعات ، آلودگی عرضی)
گرد و غبار دار شدن به وسیله تست گرد و غبار اندازه گیری شده است. انجام این تست ممکن است تحت شرایط عملی دشوار باشد.
این تست کیفی عبارت است از نشان دادن مقدار چسپندگی بخشهای ریز به ظرف فلزی در دست تولید و سپس مقایسه نتایج بدست آمده از منبع تولیدات.

 

 

قدرت جریان :

قدرت جریان ویتامین ، توانائیش در جریان آزادانه در سیستم انتقال از پر شدن در صندوق تا میکسر می باشد.
پارامترهای ارزیابی قدرت جریان :
– زاویه قاعده مخروط ( زاویه نوک بر روی قاعده مخروط ایجاد شده می باشد وقتی که بر روی یک سطح کاملا افقی و پهن شکل می گیرد. )
-چگالی ظاهری /چگالی واقعی
چگالی ظاهری یا چگالی غیر واقعی به وسیله وزن آزادانه محصول پر شده در حجم استاندارد تعیین می شود . چگالی واقعی به وسیله وزن محصول پر شده در حجم استاندارد یکسان بعد از خارج کردن هوا از بین ذرات تعیین می شود.
حجم/وزن ad=
حجم/(واقعی)وزن td=
– قابلیت تراکمcp=(td-ad) *100/td
برای بیشتر پودر ها ، قابلیت تراکم ارزیابی رفتار پودر را در حالت ساکن ممکن می سازد .اگر قابلیت تراکم پایین باشد (کمتراز ۲۰ %) جاری شدن محصول آزادانه خواهد بود .اگر قابلیت تراکم بالا باشد (بیشتر از ۴۰ %) محصول بسته بندی شده و تمایل به انبار در سیلو دارد .
چسپندگی:
چسپندگی اجازه می دهد تا رفتار پودر را در حالت پویا ارزیابی کنیم .Ch= td/ad

 

قابلیت مخلوط شدن:

-قابلیت مخلوط شدن به عنوان توانایی محصول در توزیع تشابه و یکنواخت در غذا یا مکمل تعریف می شود.
-توانایی مخلوط شدن بستگی دارد به :

                                                    …محصولی که باید ترکیب شود.
                                                    

                                                    …حامل (ناقل – حجیم کننده )
                                                   

                                                   …مخلوط کننده

مزایا :

نتایج اندازه گیری پارامترهای قابلیت مخلوط شدن ، انتخاب حامل ها را که برای عمل آوری مکمل داده شده و مشخص کردن روش های ترکیب محصولات ویتامین ها مناسب ترین هستند ممکن می سازد . آنها همچنین متعادل کردن پارامترهای مخلوط شدن و تفسیر واقعی نتایج را ممکن می سازد . توانایی مخلوط شدن ضعیف منجر به ایجاد مخلوط های متباین (جورواجور ) یا پراکندگی نا کافی ماده فعال می گردد.
پارامترهای ارزیابی قابلیت مخلوط شدن:
به وسیله ۳ فاکتور تعیین شده است:
*قابلیت مخلوط شدن به صورت تئوری تعیین شده بر روی محصول
*ویژگیهای حامل
*کارایی مخلوط کننده

 

قابلیت مخلوط شدن تئوری در محصول ویتامین :

قابلیت مخلوط شدن به صورت تئوری نشان می دهد که آیا تعداد اجزاء فعال در محصول برای ایجاد توزیع مناسب در مخلوط انتخاب شده کافی است ( یا نیست ) . اجزای واقعی ، تعداد کافی از بخشهای فعال در واحد حجم ، توزیع شده به طور متشابه در غذا را فراهم می کند .
 قابلیت مخلوط شدن در ۳ مرحله تعیین شده است:
۱-تعیین اندازه ذره پروفیل و چگالی مخصوص:
– اندازه ذره پروفیل با توزیع محصول به وسیله کلاس های اندازه ی ذره ی استاندارد می باشد.
– چگالی مشخص به عنوان وزنی از حجم محصول به استثنا ء همه حجم بین ذرات (هوا) تعریف  اندازه گیری می شود  روشهای جایگزینی مایع از قبیل  Pycnometry
 ۲- محاسبه تعداد اجزاء فعال  در گرم محصول ویتامین
۳- محاسبه قابلیت مخلوط شدن به صورت تئوری از روی آمار
بر طبق روشهای براگمن و نیسر نتایج محاسبه قابلیت مخلوط شدن تئوریکی به وسیله ی ضریب متغییر اظهار شده که نشانگر توزیع محصول در مخلوط می باشد . این مرحله مستلزم تشکیل مراحل ۱ و ۲ می باشد و همچنین مستلزم اندازه ذره نمونه و سطح ترکیب محصول در مکمل ها و غذا ها می باشد.

 

نظریه:

در عمل ، الکترو ستاتیکی و گرد وغبار دار شدن محصول همانند شکل اجزای آن  ممکن است نتایج اندازه گیری قابلیت مخلوط شدن تئوریکی را بهبود دهد.
سازمان حامل : حامل سازگاری می باشد اگر دو معیار وجود داشته باشد:
اندازه برش عمودی ذره حامل بیان می کند که محصول ویتامین باید مخلوط شود.
چگالی حامل (dc)
در عمل ، این پذیرفته شده است که فراهم کردن مخلوط های پایدار زمانی که نسبت بین دو ترکیب ۱ به ۳ می باشد ممکن است ( dc/dv) ( چگالی ویتامین / چگالی حامل )
– مخلوط های نا پایدار ( اکسید منیزیم + ذرت آسیاب شده ) dc/dv>3
مخلوط پایدار ( میکرو ویتامین a+ ذرت آسیاب شده )  dc/dv<3

http://zarinjavdaneh.ir/ارزیابی-غذا-و-مکمل-دام-و-طیور/

https://t.me/zarin_javdaneh

 

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است