نظر شما در مورد واکسیناسیون گله طیور گوشتی هنگام بروز بیماری چیست؟

نظر شما در مورد واکسیناسیون گله طیور گوشتی هنگام بروز بیماری چیست؟

سوال شما

نظر شما در مورد واکسیناسیون گله طیور گوشتی هنگام بروز بیماری چیست؟

پاسخ ما:

واکسیناسیون در خصوص بیماری های ذیل به صورت اورژانسی و در ابتدای شروع بیماری انجام می‌گردد.

  • لارنگوتراکئیت عفونی
  • آبله
  • نیوکاسل
  • برونشیت عفونی

در خصوص این بیماری ها تنها در صورت تشخیص زود هنگام می‌توان از واکسیناسیون اورژانسی استفاده کرد. در این نوع از واکسیناسیون، نوع واکسن، میزان و روش واکسیناسیون (آشامیدنی- اسپری- قطره) توسط دامپزشک فارم و با توجه به برنامه واکسیناسیون اعمال شده قبلی و نیز شرایط فعلی سالن تعیین می گردد.

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است