نقش اصلی آب و نور در خاصیت و کیفیت تولید ویتامین ها مکمل دام و طیور

نقش اصلی آب

نقش اصلی آب و نور در خاصیت و کیفیت تولید ویتامین ها مکمل دام و طیور

نقش اصلی آب:

نقش اصلی آب واسطه انتقال یون های پیچیده در واکنش های پراکسیدی می باشد.
آب از سه منبع سر چشمه می گیرد:
– هوا (با رطوبت سنجی )  -مواد خام ( آب آزاد )  -فرایند های عمل آوری (بخارآب ، آب اضافی)

آب آزاد و فعالیت آب :

– آب آزاد مقداری از آب است که در محصول داده شده بصورت فیزیکی و شیمیایی باندی تشکیل نداده است . این مقدار بوسیله فعالیت آب اندازه گیری شده است.
– فعالیت آب به صورت مقدار رطوبت نسبی تولید شده  به وسیله محصول در سیستم بسته با درجه حرارت ثابت مشخص شده است.
 فشار آب بالای سطح محصول آزمایش:                                

  Aw=P/Ps : فشار آب بالای سطح آب خالص در درجه حرارت یکسان Ps                                   
فعالیت بالاتر آب در محصول غذایی ، واکنش پذیری بیشتر محصول از لحاظ شیمیایی خواهد بود .ترکیبات جاذب الرطوبت مشخص ( تولین،بتائین،پنتوتنات کلسیم،کلراید ) به افزایش حجم آب در داخل غذا و مکمل کمک می کنند.
رطوبت پذیری توسط میزان جذب آب به وسیله محصول گذاشته شده در اتاقی با رطوبت و درجه حرارت کنترل شده اندازه گیری می شود.
فاکتورهای پیش برنده واکنشهای پراکسیدی:
  PH ، مواد معدنی ، نور ،درجه حرارت ، مجاورت ، سطح محیط و منشاء مکانیکی PH 

فاکتوری می شود زمانی که مقداری از آب آزاد برای آزاد کردن کاتیون ها و  PH در مکمل ها

آنیون ها از اجزاء ترکیبی قابل حل کافی است.

PH منطقه مقاومت و منطقه حساسیت ویتامینها از لحاظ

PH

نور: اشعه های ماوراء بنفش واکنشهای پراکسیدی را جلو می برند.

ویتامینهای  A, D3, K3, B2 مخصوصا به عملکرد نور حساس هستند. ونیاسین حساسیت کمتری به گرما دارند.

 درجه حرارت: ویتامینهای E,B2,B12  با بالا بردن درجه حرارت حرکات جنبشی واکنشهای پراکسید را تسریع می کنند.

۵درجه سانتی گراد افزایش حرارت از ۲۵ درجه سانتی گراد سرعت فعالیت مضر ویتامینها را دو برابر می کند.

منطقه مسطح یا سطح محیط:

در سطح وسیع تر مجاورت ویتامین ها با محیط واسطه ، این ویتامین بیشتر در معرض حمله قرار دارد.
تاثیرات مکانیکی:
تاثیرات مکانیکی (سایش ، خرد کردن ، بریدن) ممکن است سطح محیط را به وسیله قطعه قطعه کردن و افزایش تماس ویتامینها با دیگر اجزاء ترکیبی واکنش پذیر مخلوط افزایش دهند.

اندازه گیری عمل پایداری:

در عمل پایداری محصول ویتامین در مکمل و غذا منتج می شود از:
*اجتماع فیزیکی محصول ویتامین
*مقاومت ذاتی ویتامین به حمله فیزیکو شیمیایی
*ثبات محصول ویتامین به وسیله توانایی ذاتی اش در مقاومت کردن در برابر حمله فیزیکو شیمیایی در فرایند های غذایی مشخص شده است.
ثبات اندازه گیری شده در:
 کمپلکس ویتامین (A,D3,E,B )
مکمل کامل شامل : ریز مغذی ها و کولین کلراید  
*تعیین کردن ثبات محصول در طی عمل آوری در هر ویتامین که در معرض اثرات همزمان بخاروفشارهای متعدد قرار گرفته و در درجه حرارت افزایش یافته مطلوبترین می باشد.

http://zarinjavdaneh.ir/ارزیابی-غذا-و-مکمل-دام-و-طیور/

https://t.me/zarin_javdaneh

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است