نقش اصلی آب

نقش اصلی آب و نور در خاصیت و کیفیت تولید ویتامین ها مکمل دام و طیور

نقش اصلی آب: نقش اصلی آب واسطه انتقال یون های پیچیده در واکنش های پراکسیدی می باشد. آب از سه منبع سر چشمه می گیرد: - هوا (با رطوبت سنجی )  -مواد خام ( آب آزاد )  -فرایند های عمل آوری (بخارآب ، آب اضافی) آب آزاد و فعالیت آب : - آب آزاد...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است