برچسب- گلوتامین

جوجه های گوشتی و اهمیت استفاده از جیره پیش آغازین در پرورش آنها

جوجه های گوشتی  اهمیت استفاده از جیره پیش آغازین در پرورش جوجه های گوشتی تخــم مرغ مواد مغذی مورد نیاز برای توســعه جنین را تأمین کرده و پس از هچ، جوجه از خوراک برای تأمین مواد مغذی اســتفاده می کند. در جوجه های گوشــتی، بین مصرف خــوراک و هضم مواد مغذی...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است