استفاده از بستر طیور به ‌عنوان منبع مواد مغذی و ترمیم کننده خاک

استفاده از بستر طیور

استفاده از بستر طیور به ‌عنوان منبع مواد مغذی و ترمیم کننده خاک

استفاده از بستر طیور به‌ عنوان منبع مواد مغذی

استفاده از بستر طیور به عنوان منبع مواد مغذی آلی در تولید علوفه، غلات و محصولات فیبری کاربرد دارد. افزودن بستر طیور به پای درختان بلند و گیاهان علفی تولید ماده‌ی خشک را افزایش می‌دهد. در برخی از موارد میزان نیتروژن به کار رفته بیش از میزانی است که برای تولید علوفه پیشنهاد می‌شود که منجر به آلودگی آب سطحی و زیرزمینی از طریق نفوذ آب زهکشی‌شده می‌شود.

مصرف سطوح مازاد ممکن است اثرات بدی بر تولید علوفه و حیوانات مصرف‌کننده‌ی علوفه داشته باشد. در طی یک مطالعه‌ی ۱۷ ساله که بیش از ۱۸ تن در هکتار کود طیور سالانه به پای درختان استفاده شد و آنها برای چرا مورد استفاده قرار گرفتند، مشخص شد که مشکلاتی در تعادل و نکروزه شدن در گاوهای شیری- گوشتی ایجاد شد.

افزایش در پاسخ ذرت به هنگام استفاده از کود طیور در بسیاری از مطالعات مشاهده شده است. در بیش‌تر مطالعات بیش‌ترین تولید ذرت با بیش‌ترین میزان افزودن کود طیور رخ داده است اما بازدهی در بازیافت نیتروژن کود توسط گیاه هم‌چنان‌که مقدار نیتروژن افزایش می‌یافت، کاهش یافت که منجر به افزایش تراوش نیتروژن شد. به‌عنوان مثال سیمز بازدهی متوسط در بازیافت نیتروژن را در سه سال به ترتیب ۵۰، ۳۷ و ۳۶% به هنگام استفاده از کود طیور به میزان ۸۴، ۱۶۸ و ۲۵۲ کیلوگرم نیتروژن قابل دسترس نشان داد.

میزان نیتروژن قابل دسترس از کود ۸۰% (NH4-N+NO3-N)  به همراه ۶۰% نیتروژن آلی بود. کاهش مشابه در بازیافت نیتروژن با افزایش میزان نیتروژن به هنگام استفاده از کود نیتروژنه مشاهده شد. در برخی از مطالعات نشان داده شده است که کاربرد مازاد کود نیتروژن یا کود طیور سبب کاهش تولید ذرت شد که اثرات سوئی بر شرایط رشد آن داشت که منجر به افزایش غلظت نمک در خاک شد.

تحقیقات

مطالعات در مورد کودها در ایالات‌متحده نشان داد که بستر طیور یک منبع قابل دسترس برای تامین مواد مغذی گیاه از قبیل نیتروژن و فلزاتی مانند آهن، روی، مس و منگنز است. هنگامی که بستر طیور به فرم نواری در مزرعه استفاده می‌شود بسیار موثرتر از پراکنده کردن منظم آن است و این امر تولید پنبه را افزایش و کیفیت الیاف پنبه را بهبود داد.

در دانشگاه نیوزیلند ارزش کود تازه‌ی طیور و بقایای کود طیور مورد آزمایش قرار گرفتند. کود تازه‌ی طیور که از واحد مرغ‌داری تخم‌گذار به دست آمده بود، با گوگرد و فسفر مخلوط شده بود و به مدت ۵ هفته در شرایط بی‌هوازی کمپوست شده بود. ارزش کمپوست طیور به‌عنوان منبع نیتروژن برای کلم با کود اوره مقایسه شده بود. هم کمپوست و هم اوره در شروع آزمایش به میزان ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار اضافه شدند. بعد از برداشت کلم، در همان محل ذرت به منظور آزمایش ارزش بقایای کود طیور کاشته شد.

اگرچه بیش‌ترین میزان تولید کلم به هنگام استفاده از اوره همراه با گوگرد و فسفات تولید شده بود اما میزان تولید به‌طور معنی‌داری متفاوت از گروهی نبود که کمپوست طیور را دریافت کرده بودند. بازدهی استفاده از نیتروژن به هنگام استفاده از اوره به میزان جزیی بالاتر از زمانی بود که کود طیور استفاده شده بود. هیچ اختلافی بین میزان تولید ذرت به هنگام استفاده از تیمار اوره و کمپوست طیور وجود نداشت. این نتایج پیشنهاد می‌کند که بقایای کود طیور ارزش بالاتری نسبت به اوره دارد.

کود طیور به‌عنوان ترمیم‌کننده‌ی خاک

کشت پیوسته‌ی خاک‌های قابل کشت منجر به تخریب ساختار خاک منجر به کاهش تولید محصول می‌شود. مثلا در منطقه‌ای در نیوزلند کشت پیوسته‌ی ذرت منجر به تخریب فیزیکی بافت فیزیکی خاک شد. آزمایشی بر روی رشد گیاه انجام شده بود که در آن اثرات کود طیور بر روی حاصل‌خیزی فیزیکی خاکی که در آن کشت انجام شده بود و رشد محصول ذرت مورد بررسی قرار گرفت. خاکی که در آن کشت پیوسته‌ی ذرت به مدت ۳۴ سال انجام شده بود و یک خاکی که به‌عنوان چراگاه استفاده می‌شد، مورد مطالعه قرار گرفتند.

کود طیور با اوره در سطح ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار مورد مقایسه قرار گرفت. استفاده از کود طیور و اوره میزان تولید ماده‌ی خشک را هم در خاک کشت شده و هم در خاک چراگاهی افزایش داد(جدول۷). در خاک چراگاهی هیچ تفاوت معنی‌داری در تولید ماده‌ی خشک هم در خاک تیمار شده با کود طیور و هم در خاک تیمار شده با اوره وجود نداشت. افزودن کود طیور اثر مشابهی بر میزان تولید ماده‌ی خشک هم در خاک چراگاهی و هم در خاک با کشت مداوم داشت. نتایج نشان داد که بهبود در وضعیت حاصل‌خیزی شیمیایی خاک تنها از طریق کود شیمیایی برای رسیدن به حداکثر محصول ذرت در هر دو خاک کافی نیست.

 
جدول۷- اثر افزودن اوره و کود طیور بر میزان تولید ماده‌ی خشک ذرت و ویژگی‌های خاک  

کود طیور و ترمیم خاک

داده‌ها(جدول ۷) نشان داد که استفاده از کود طیور دانسیته‌ی حجمی را کاهش داد و میزان ماده‌ی آلی، ظرفیت نگه‌داری آب، سرعت انتشار اکسیژن و پایداری خاک را افزایش داد. اثر کود طیور بر روی ویژگی‌های فیزیکی در خاک کشت شده بیش‌تر از خاک چراگاهی بود. این نتایج نشان داد که افزودن کود طیور حاصل‌خیزی فیزیکی خاک را بهبود داد که منجر به افزایش رشد ذرت شد. فرآورده‌های کمپوست شده شامل بستر طیور معمولا به‌عنوان مواد پوششی برای محصولات کشاورزی و بوستان‌ها استفاده می‌شود تا رطوبت خاک را ذخیره کنند و سطح ریشه‌های خوراکی را در طی دوره‌های گرم تابستان از خشک شدن حفظ کنند. به‌طور معمول، نشان داده شده است که استفاده از بستر طیور سبب بهبود باروری بیولوژیکی خاک می‌شود. استفاده از کودهای آلی نظیر بستر طیور برای ترمیم خاک که در اثر فعالیت‌های معدن‌کاری و دیگر فعالیت‌های صنعتی دچار آسیب شده‌اند، در حال افزایش است.

در قسمت بعدی این مقاله می خوانیم:

کود طیور به‌عنوان خوراک حیوان  

با ما همراه باشید.

https://zarinjavdaneh.ir/آنتی‌بیوتیک‌ها،-کوکسیدیواستات‌ها/

https://t.me/zarin_javdaneh

 

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است