کمبود منگنز در تغذیه طیور، اثرات، نشانی ها و علائم

کمبود منگنز

کمبود منگنز در تغذیه طیور، اثرات، نشانی ها و علائم

کمبود منگنز

پرندگان نسبت به پستانداران به کمبود منگنز حساس ترند و بنابراین احتیاج آنها به این ماده نسبتاً زیادتر است. این تفاوت گاهی به ۱۰۰ برابر می رسد که به علت جذب ضعیف آن از روده پرندگان است. میزان زیاد کلسیم و فسفر و عدم تعادل آنها نیز از جذب منگنز جلوگیری می نماید. چون منگنز در اجزاء غذایی طیور بمیزان کافی وجود ندارد بنابراین باید بصورت سولفات منگنز همراه با مکمل های غذائی به میزان ۵۰ میلیگرم در کیلوی غذا جهت جوجه ها و ۳۰ میلیگرم در کیلوی غذای مرغان بالغ اضافه شود. منگنز در رشد و تولید و فعال کردن چندین سیستم آنزیمی مهم دخالت داشته و در ساختن اسید موکوپلی ساکاریدها که برای تشکیل استخوان ها و پوسته تخم مرغ می باشد لازم است. در نتیجه تغییر شکل اسکلت و خرابی کیفیت پوسته تخم در کمبود منگنز اتفاق می افتد.

کمبود منگنز
کمبود منگنز در جوجه مرغ و بوقلمون و قرقاول باعث تغییر شکل استخوان های پا که به پروزیس (Perosis) معروف است می گردد. این حالت با بزرگ شدن و تغییر شکل و صاف شدن سطحی مفصلی مفصل خرگوشی مشخص می شود که باعث لغزش و تراشیل از محل مفصلی خود به پشت مفصل شده و پا را به پهلو می کشاند. گاهی ممکن است هردو پا مبتلا شوند که در این حالت بخاطر عدم دسترسی به آب و غذا تلف می شوند. در مواقعی که تراکم طیور در سالن زیاد است و همچنین در نژادهای سنگین این حالت بیشتر اتفاق می افتد. پروزیس بوسیله کمبود مواد دیگر مثل کولین و بیوتین نیز ایجاد می شود.

در مرغان تخمگذار کمبود منگنز باعث کاهش شدید تخم و قدرت جوجه آوری آن می گردد. کمبود منگنز در جنین ها عارضه ای بنام سوء تغذیه استخوانی یا کوندرودیستروفی (Chondro Dystrophyin Embryos) ایجاد می نماید. که جنین اغلب در روزهای بیست و بیست و یکم تلف شده و علائم معیوب بودن اسکلت شامل کوتاهی و کلفتی پاها و سر کروی می باشد فک تحتانی کوتاه شده که ایجاد منقار طوطی شکل می نماید.کرک ها کوتاه و سفت و علائم ادم شدید دیده می شود. در جوجه های زنده بدنیا آمده علائم انقباض شدی که با لرزش بخصوصی در موقع تحریک مشخص شده و سر بجلو یا عقب کشیده شده ممکن است دیده شود. این چنین جوجه ها ممکن است بطورطبیعی رشد نمایند ولی هیچگاه بهبود نمی یابند و حالت کوتاهی استخوان ها را نیز حفظ می نمایند.

https://zarinjavdaneh.ir/کمبود-کلسیم-و-فسفر/

https://www.instagram.com/zarin_javdaneh/

تهیه و تنظیم: در بخش علمی زرین جاودانه

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است